Media

Akreditační formulář (včetně podmínek) – AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ (PDF a DOC)

TENTO FORMULÁŘ SI TAKÉ PROSÍM VYTISKNĚNTE A ODEVZDEJTE PODEPSANÝ U VSTUPU.

I. Podmínky:

O akreditaci může být žádáno emailem nejpozději do 1.5.2019

Pokud byl novinář akreditován již na předchozí akci pořadatele a nesplnil podmínku III. o dodržení publikační činnosti a akreditaci, může požádat o novou akreditaci pouze za poplatek 600,-Kč.

Udělení dodatečné akreditace na místě bude rozhodnuto podle počtu již předem akreditovaných novinářů a již pouze s novinářským průkazem

Limit fotografů/novinářů na redakci je stanoven na 100 osob.

Odesláním akreditačního formuláře zároveň podepisujete ručení odpovědnosti

Označení akreditovaného fotografa/novináře bude k vyzvednutí v místě prodeje vstupenek

Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí akreditace bez udání důvodu

Správně vyplněný dokument zasílejte na ceskova@rallyshow.cz

II. Akreditační formulář:

Jméno a příjmení:
Jméno a www redakce
Kontaktní údaje zástupce Email:

Mobilní telefon:

URL adresa dosavadní činnosti(příklad článků či fotogalerií)

Účastnil jste se v minulých ročníků Rally Show a kterých?

III. Doložení publikační činnosti

V podobě přímých URL adres na publikované fotografie či články po konání akce

IV. Ručení odpovědnosti:

Označení novináře je nepřenosné, je majetkem pořadatele závodu; porušení bezpečnostních a organizačních pravidel a neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a vykázání z podniku. Každý akreditovaný novinář musí mít svoji reflexní vestu a označení pořadatele. Každý akreditovaný novinář musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svou ani jiných osob. Akreditovaná strana a každý držitel pasu si je vědom toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se účastní na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat organizátory nebo kluby, které mají co do činění s podnikem, dále propagátory, jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele okruhu a jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu a na straně držitele pasu v souvislosti s jeho přítomností na podniku. Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat pořadatele a nepožadovat po nich, ani jejich činitelích, náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou, které při sportovním podniku vznikly. Pokud v průběhu akreditačního řízení dojde ke zrušení spolupráce s vysílající organizací, má žadatel o akreditaci povinnost oznámení této skutečnosti. Automaticky tím vzniká povinnost požádat o novou akreditaci pro jinou instituci. V opačném případě nemůže být žadateli akreditace udělena.

Každý akreditovaný novinář, který vstoupí do prostoru, který není určen pro diváky plně zodpovídá za sebe i škody které tímto počínáním způsobí.  Všechny akreditované prosíme o maximální opatrnost v okolí trati, nevstupování na trať v žádném případě! 

Bez bezpečnostní reflexní vesty a označení pořadatele bude každý vykázán z areálu i kdyby měl zakoupenou vstupenku. 

Podpis a aktuální datum

___________________________________

Comments are closed.